SIS vom 11.6.98 C-12

Aetzzeiten: 100 Mev/u: 8 min, 150:9, 200:10, 250:11, 300:13, 350:15

Plättchen-Nr. Energie Raster/TAS Intensität Soll [1/cm2] Intenstiät Gemessen [1/cm2] Fehler Bemerkungen
I-157 100 T 2e6 1.94e6
I-158 150 T 2e6 1.89e6
I-159 200 T 2e6 2.02e6
I-160 250 T 2e6 1.89e6
I-161 350 T 2e6 1.83e6 schlecht auswertbar
I-162 300 T 2e6 1.94e6
I-163 350 T 2e6 nicht auswertbar
I-164 100 T 2e6 1.87e6
I-165 150 T 2e6 1.94e6
I-166 200 T 2e6 2.03e6
I-167 250 T 2e6 2.09e6 schlecht auswertbar
I-168 300 T 2e6 1.92e6
I-169 100 T 2e6 1.94e6
I-170 150 T 2e6 2.01e6
I-171 200 T 2e6 1.91e6
I-172 300 T 2e6 2.06e6

Last update: May 11th, 1999, M.Kraemer@gsi.de, Design: M.Winter@gsi.de